A Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.; „FDÜI„) az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatja Önt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szerint.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

1.1 Álláshirdetésre jelentkezők

Amennyiben Ön jelentkezik egy, az FDÜI által meghirdetett állásra, úgy az FDÜI – az Ön önkéntes hozzájárulása alapján – az Ön alábbi adatait kezeli:

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása, melyet a jelentkezés beküldésével fejez ki.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: irodavezető, office manager, a felvételi folyamatban résztvevő tagok.

Az adatok továbbítására harmadik személyek részére nem kerül sor.

Amennyiben az Ön pályázata sikeres, és az FDÜI által meghirdetett álláshelyet Ön tölti be, úgy az FDÜI az önéletrajzában foglalt személyes adatokat a fenti célból nem kezeli a továbbiakban, azokat ezen cél tekintetében törli. Az állásra fel nem vett jelentkező adatai az állás betöltéséről hozott döntést követően 8 napon belül törlésre kerülnek, kivéve, ha az érintett a döntés meghozatalát (amelyről tájékoztatást kap) követően hozzájárulását adja a személyes adatai 6 hónapig tartó kezeléséhez (abból a célból, hogy ha üresedés következne be, akkor az FDÜI újra áttekinthesse az önéletrajzot és fel tudja venni a kapcsolatot az érintettel).

1.2 Megbízások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Ha az FDÜI és Ön vagy az Ön munkáltatója között ügyvédi megbízási szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az FDÜI a következő személyes adatokat kezeli:

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése).

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az FDÜI tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak; a megbízás jellegétől függően a hozzáférés bizonyos irodai tagokra, illetőleg munkavállalókra korlátozott.

Az adatokhoz az FDÜI részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Adattovábbításra nem kerül sor.

Az adatkezelés időtartama 5 év, illetőleg 10 év (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény /„Üttv.”/ 53.§ (3) és (5) bekezdés). A nevezett bekezdésekben nem szereplő, a megbízással kapcsolatos adatokat az elévülési idő végéig őrzi az FDÜI.

1.3 Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok ezt az FDÜI részére előírják, az FDÜI az ügyfél-átvilágítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és a Pmt. 7-11.§-ai, illetve adott esetben a 17.-21.§-ai.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az FDÜI tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Az adatok a Pmt. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 74.§ (1) bekezdés alapján a területi kamara részére, a 75.§ (1) bekezdése alapján a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére).

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra.

Az FDÜI az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

1.4 Ügyfél-azonosítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok ezt az FDÜI részére előírják, az FDÜI az ügyfél-azonosítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 32-33.§-a.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az FDÜI tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 30-31.§) a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére.

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra.

Az FDÜI az adatokat az Üttv. 32.§ (3) bekezdése szerinti adatok esetén az Üttv. 112.§ (2) bekezdése szerinti időtartamig, a 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatok esetén a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Üttv. 33.§ (7) bekezdése, Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

1.5 Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok ezt az FDÜI részére előírják, az FDÜI az ügyfél azonosítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 53.§ (1) bekezdése.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az FDÜI tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülhetnek továbbításra (Üttv. 53.§ (4) bekezdés).

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra.

Az FDÜI az adatokat 5 évig, illetőleg 10 évig őrzi meg (Üttv. 53.§ (3) és (5) bekezdés).

1.6 Üzleti partnerekkel kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Ha az FDÜI és az Ön munkáltatója között szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az FDÜI az Ön mint kapcsolattartó (az Ön munkáltatója által az FDÜI rendelkezésére bocsátott) következő személyes adatait kezeli:

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az FDÜI, illetőleg az Ön munkáltatója jogos érdekének érvényesítése).

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az FDÜI tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Adattovábbításra nem kerül sor.

Az Iroda az adatokat a kapcsolattartó személyének változásától számított legfeljebb 1 évig őrzi.

2. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatokat az Iroda székhelyén (1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.) tároljuk.

Az Iroda megtesz minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett főbb technikai és szervezési intézkedések: Az Iroda IT rendszere megfelelő tűzfallal, vírusírtóval és spam szűrővel védett. Az Irodában található valamennyi számítógéphez kizárólag egyéni jelszóval lehetséges a hozzáférés.

Az Iroda megteszi a megfelelő védelmi intézkedéseket, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten keresztül történő támadást nem lehetséges minden esetben megelőzni, kivédeni.

3. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintett jogok):

A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Irodától tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az FDÜI az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az FDÜI az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az FDÜI indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az FDÜI késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az FDÜI pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az Irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az FDÜI korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az FDÜI ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

e) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az FDÜI késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-d) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az FDÜI a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az FDÜI, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Irodát terheli.

f) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu).

g) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Irodával szembeni eljárást az FDÜI tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

h) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az FDÜI közötti szerződésen alapul, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az FDÜI rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az FDÜI ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Irodától a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

4. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Dr. Forgó Zoltántól kérhető levélben (1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.) vagy emailben (office@fdlaw.hu). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), az FDÜI részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén Dr. Forgó Zoltánnal kell felvennie a kapcsolatot.